• فيلم Bridge of Spies مشاهدة فيلم Bridge of Spies 2015 مترجم فيلم Munich مشاهدة فيلم Munich 2005 مترجم فيلم Saving Private Ryan مشاهدة فيلم Saving Private Ryan 1998 مترجم فيلم War of the Worlds مشاهدة فيلم War of the Worlds 2005 مترجم فيلم War Horse مشاهدة فيلم War Horse 2011 مترجم
  • فيلم Jaws 1 مشاهدة فيلم Jaws 1975 مترجم
  •