• فيلم Edge of Tomorrow 2014 مشاهده فيلم Edge of Tomorrow 2014 مترجم فيلم Top Gun مشاهدة فيلم Top Gun 1986 مترجم فيلم Oblivion مشاهدة فيلم Oblivion 2013 مترجم فيلم The Last Samurai مشاهدة فيلم The Last Samurai 2003 مترجم فيلم Valkyrie مشاهدة فيلم Valkyrie 2008 مترجم
  • فيلم War of the Worlds مشاهدة فيلم War of the Worlds 2005 مترجم
  •