• فيلم Force of Execution مشاهدة فيلم Force of Execution 2013 مترجم فيلم End of a Gun مشاهدة فيلم End of a Gun 2016 مترجم فيلم The Perfect Weapon مشاهدة فيلم The Perfect Weapon 2016 مترجم فيلم Killing Salazar مشاهدة فيلم Killing Salazar 2016 مترجم فيلم The Asian Connection 2016 مشاهدة فيلم The Asian Connection 2016 مترجم
  • فيلم Code of Honor 2016 مشاهدة فيلم Code of Honor 2016 مترجم فيلم Sniper: Special Ops 2016 مشاهدة فيلم Sniper: Special Ops 2016 مترجم
  •