• فيلم USS Indianapolis: Men of Courage مشاهدة فيلم USS Indianapolis Men Of Courage 2016 مترجم فيلم Knowing مشاهدة فيلم Knowing 2009 مترجم فيلم The Croods مشاهدة فيلم The Croods 2013 مترجم فيلم Face Off مشاهدة فيلم Face Off 1997 مترجم فيلم The Trust مشاهدة فيلم The Trust 2016 مترجم
  • فيلم National Treasure Book of Secrets فيلم 2007 National Treasure Book of Secrets مترجم فيلم National Treasure مشاهدة فيلم National Treasure 2004 مترجم
  •